กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 19 มีนาคม 61


ราคาเปิดตลาด

8.80

ราคาปิดตลาด

8.75

เปลี่ยนแปลง (%)

-

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.75 - 8.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,700

มูลค่าการซื้อขาย

23,675


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 มกราคม 61


มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7742

จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

330,000,000

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,555,508,556.71


NEWS


04 เม.ย. 60

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2560

01 มี.ค. 55

งานแถลงข่าวเปิดตัวกองทุน LHPF

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร