กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 28 ตุลาคม 63


ราคาเปิดตลาด

5.25

ราคาปิดตลาด

5.20

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.95%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.20 - 5.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,100

มูลค่าการซื้อขาย

10,975


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 มิถุนายน 63


มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5705
 

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.1690
(-0.0157%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,488,272,343.70
 


NEWS


19 ส.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไขครั้งที่2)

17 ส.ค. 63

Serviced Apartment Market Update

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร