กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 11 เมษายน 67


ราคาเปิดตลาด

5.80

ราคาปิดตลาด

5.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.80 - 5.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

11,100

มูลค่าการซื้อขาย

64,380


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 ธันวาคม 66


มูลค่าหน่วยลงทุน

11.3674
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0339
(0.0030%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,751,247,794.41
 


NEWS


09 เม.ย. 67

แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ (LHPF)

23 ธ.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ปี 2566

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร