กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 11 สิงหาคม 65


ราคาเปิดตลาด

5.60

ราคาปิดตลาด

5.55

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.89%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.55 - 5.60

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

13,602

มูลค่าการซื้อขาย

75,496


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 มิถุนายน 65


มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1459
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.2945
(0.0271%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,678,170,956.00
 


NEWS


26 พ.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ปี 2565

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร