กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 10 สิงหาคม 63


ราคาเปิดตลาด

5.45

ราคาปิดตลาด

5.60

เปลี่ยนแปลง (%)

0.10 (1.82%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.45 - 5.60

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

66,500

มูลค่าการซื้อขาย

365,520


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 มีนาคม 63


มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7395
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0208
(0.0019%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,544,047,701.38
 


NEWS


27 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร