กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 15 มกราคม 64


ราคาเปิดตลาด

5.60

ราคาปิดตลาด

5.70

เปลี่ยนแปลง (%)

0.10 (1.79%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.60 - 5.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,100

มูลค่าการซื้อขาย

6,205


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 กันยายน 63


มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5478
 

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.0227
(-0.0021%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,480,781,241.14
 


NEWS


24 พ.ย. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

06 พ.ย. 63

ก.ล.ต. แจ้งค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น หัก ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ตามโครงการช้อปดีมีคืน

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร