ชื่อกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน
6 มีนาคม 2555
วันจดทะเบียน
20 มีนาคม 2555
มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งแรก
3,300 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน
330 ล้านหน่วย
ผู้จัดการกองทุน
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Fund)
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (QHI)

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท ทองหล่อ

                กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
                กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 7041 7087 และ 11769 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 2 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

                 รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อที่กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์
ลำดับที่โฉนดเลขที่เลขที่ดินเนื้อที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์
ไร่งานตารางวา
1704144901277กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
2708744910045
31176944890397
รวม2319
         2. อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
                กองทุนรวมจะซื้ออาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II

โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์

                รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อที่กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์          
ลักษณะห้องจำนวนห้องพื้นที่ (ตารางเมตร)
สตูดิโอ (Studio)
1932-38
หนึ่งห้องนอน (One-bedroom unit)
9968-87
สองห้องนอน (Two-bedroom unit)
38131-142
รวม
156

                กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรงจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

                กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 8 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 4751 24375 243295 243296 243297 243298 243299 และ 243300 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 3 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา

                 รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ ที่กองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์          
ลำดับที่
โฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ผู้มีกรรมสิทธิ์
ไร่
งาน
ตารางวา
14751
1001
1256
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
224375
1000
1053
3243295
5522
0053
4243296
5523
0025
5243297
5524
0024
6243298
5525
0025
7243299
5526
0027
8243300
5527
0051
รวม
3114


         2. อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
                กองทุนรวมจะซื้ออาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ และอาคาร 3 ชั้น ที่ในปัจจุบันให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการสปา จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์–II

                 รายละเอียดห้องพักของโครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์         
ลักษณะห้อง
จำนวนห้อง
พื้นที่ (ตารางเมตร)
สามห้องนอน (Three-bedroom unit)
36263
สี่ห้องนอน (Four-bedroom unit)
36329
เพ้นท์เฮ้าส์ (Penthouse)
4473-642
รวม
76

โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร

                กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้เป็นการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัยให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดินจากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

                กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิการเช่าช่วงระยะยาวในที่ดินจำนวน 4 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 5350 5351 6142 และ 6228 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 11 ไร่ 3 งาน 16.6 ตารางวา ภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินฉบับปัจจุบันระหว่างบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด และบริษัท ดวงเดช จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่าช่วงซึ่งในปัจจุบันคงเหลือระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13  ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และสัญญาเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาสำหรับระยะเวลาอีกประมาณ 14 ปี (นับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581) ซึ่งสัญญาเช่าช่วงทั้งสองฉบับได้รับการจดทะเบียนการเช่ากับกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อสัญญาเช่าช่วงฉบับปัจจุบันสิ้นผลลง สัญญาเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาดังกล่าวจะมีผลต่อไปอีก ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาสามารถกำหนดระยะเวลาการเช่าได้เพียงครั้งละไม่เกิน 30 ปี และเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะต่อสัญญาอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 ปีนับแต่วันต่อสัญญา อย่างไรก็ดี สัญญาเช่าช่วงทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นซึ่งได้รับการจดทะเบียนกับกรมที่ดินแล้วอาจถูกตีความอย่างเคร่งครัดในอนาคตว่าเป็นการกำหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 30 ปี และมีผลใช้บังคับได้เพียง 30 ปีเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว กองทุนรวมอาจสามารถใช้ประโยชน์ในโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทรได้เพียงประมาณ 13 ปีเท่านั้น

                 รายละเอียดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ที่กองทุนรวมจะรับโอนสิทธิการเช่าช่วง         
ลำดับที่
โฉนดเลขที่
เลขที่ดิน
เนื้อที่ดิน
ผู้มีกรรมสิทธิ์
ไร่
งาน
ตารางวา
15350
363
4371  1. นางดวงแก้ว เอกะหิตานนท์
  2. น.ส. ดวงใจ เอกะหิตานนท์
  3. นายธีรเดช พยัคฆาภรณ์
25351
275
4352.6
36142
260
0223.8
46228
365
1169.211316.6
                โดยที่บริษัท ดวงเดช จำกัด เป็นผู้เช่าจาก นางดวงแก้ว เอกะหิตานนท์ น.ส. ดวงใจ เอกะหิตานนท์ และนายธีรเดช พยัคฆาภรณ์ และเป็นผู้ให้เช่าช่วงแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด

          2. อาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
                กองทุนรวมจะซื้ออาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งและใช้งานภายในโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด