ภาพรวมกองทุน
ชื่อกองทุน(ไทย)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ชื่อกองทุน(อังกฤษ)
Land and Houses Freehold and Leasehold Property Fund
ชื่อย่อ
LHPF
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับนักลงทุน
ที่มีเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้ประจำในรูปของค่าเช่า กองทุนรวมนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ประจำที่ขึ้นอยู่กับสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินการของอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกำไรที่อาจได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุน
6 มีนาคม 2555
วันที่จดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2555
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,300 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน
330 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
10 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการอาจมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลพิเศษเกินกว่า การจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้งดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทจัดการมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมคว
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ทำให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดการ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน
ไม่กำหนดอายุโครงการ
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน
กองทุนรวมจะลงทุนในทรัพย์สินโดยการเข้าซื้อ และ/หรือ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงในทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก ดังนี้
(ก) ลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
(ข) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการอาคารพักอาศัยให้เช่า และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
(ค) ลงทุนในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร โดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านพักอาศัยให้เช่าและเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด และรับโอนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ซึ่งสิทธิการเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 13 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 และ รับโอนสิทธิการเช่าช่วงแบบมีเงื่อนเวลาต่อไปอีกประมาณ 14ปีนับจากวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2568 สิ้นสุดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2581 จากบริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด รวมระยะเวลาเช่าช่วง 27 ปีโดยประมาณ
บริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)


บริษัท / ราคาประเมินค่าทรัพย์สิน ตอนลงทุนครั้งแรก
ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของบริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
ราคาปรับปรุงมูลค่าประเมินของบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด
โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ
1,439 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านบาท)
1,431 ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท)
โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์
1,345 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าล้านบาท)
1,342 ล้านบาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสองล้านบาท)
โครงการบ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
673 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาท)
662 ล้านบาท (หกร้อยหกสิบสองล้านบาท)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก (ไม่มี)
- ในการเพิ่มทุน (ไม่มี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่ยวลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน
ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ก) ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้งการจำนำหน่วยลงทุน (ตามอัตราที่บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด)
- ข) ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ (กำหนดตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรายปี
ไม่เกินร้อยละ 5.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี และผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพย์สินจากกองทุนรวมได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นต้น ในอัตราไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง*
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม *
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
- 1. โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ (ในอัตรารายเดือนเท่ากับจำนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรจากการดำเนินงาน***)
- 2. โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ (ในอัตรารายเดือนเท่ากับจำนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรจากการดำเนินงาน***)
- 3 โครงการอาคารพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร (ในอัตรารายเดือนเท่ากับจำนวนรวมของ (ก) ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของรายได้จากการดำเนินงานรวมรายเดือน และ (ข) ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรจากการดำเนินงาน***)
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
- ก) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษารายปี (ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม*)
- ข) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง (ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละครั้ง*)
- ค) ค่าที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เช่น ค่าที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษาผู้คุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เป็นต้น (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง