มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
30 มิถุนายน 64 10.5518 330,000,000 3,482,115,719.10
31 มีนาคม 64 10.5476 330,000,000 3,480,734,025.10
31 ธันวาคม 63 10.5418 330,000,000 3,478,804,734.36
30 กันยายน 63 10.5478 330,000,000 3,480,781,241.14
30 มิถุนายน 63 10.5705 330,000,000 3,488,272,343.70
31 มีนาคม 63 10.7395 330,000,000 3,544,047,701.38
29 กุมภาพันธ์ 63 10.7187 330,000,000 3,537,169,600.77
31 มกราคม 63 10.7714 330,000,000 3,554,571,311.86
31 ธันวาคม 62 10.7290 330,000,000 3,540,597,193.58
30 พฤศจิกายน 62 10.6818 330,000,000 3,524,996,723.62
31 ตุลาคม 62 10.6408 330,000,000 3,511,489,560.86
30 กันยายน 62 10.7302 330,000,000 3,540,971,284.31
31 สิงหาคม 62 10.6924 330,000,000 3,528,495,025.14
31 กรกฎาคม 62 10.6466 330,000,000 3,513,405,923.38
30 มิถุนายน 62 10.7367 330,000,000 3,543,136,196.38
31 พฤษภาคม 62 10.7297 330,000,000 3,540,820,426.51
30 เมษายน 62 10.8164 330,000,000 3,569,427,627.22
31 มีนาคม 62 10.7714 330,000,000 3,554,584,001.00
28 กุมภาพันธ์ 62 10.7159 330,000,000 3,536,264,544.23
31 มกราคม 62 10.8003 330,000,000 3,564,112,378.83
31 ธันวาคม 61 10.7554 330,000,000 3,549,300,999.70
30 พฤศจิกายน 61 10.7104 330,000,000 3,534,449,599.79
31 ตุลาคม 61 10.6641 330,000,000 3,519,176,542.88
30 กันยายน 61 10.7542 330,000,000 3,548,889,513.91