มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 มีนาคม 67 11.3711 330,000,000 3,752,466,864.69
31 ธันวาคม 66 11.3674 330,000,000 3,751,247,794.41
30 กันยายน 66 11.3335 330,000,000 3,740,073,682.95
30 มิถุนายน 66 11.3573 330,000,000 3,747,931,086.24
31 มีนาคม 66 11.2805 330,000,000 3,722,581,416.46
31 ธันวาคม 65 11.3049 330,000,000 3,730,636,727.21
30 กันยายน 65 11.1743 330,000,000 3,687,539,811.90
30 มิถุนายน 65 11.1459 330,000,000 3,678,170,956.00
31 มีนาคม 65 10.8514 330,000,000 3,580,976,061.83
31 ธันวาคม 64 10.8229 330,000,000 3,571,583,538.95
30 กันยายน 64 10.5504 330,000,000 3,481,655,578.35
30 มิถุนายน 64 10.5518 330,000,000 3,482,115,719.10
31 มีนาคม 64 10.5476 330,000,000 3,480,734,025.10
31 ธันวาคม 63 10.5418 330,000,000 3,478,804,734.36
30 กันยายน 63 10.5478 330,000,000 3,480,781,241.14
30 มิถุนายน 63 10.5705 330,000,000 3,488,272,343.70
31 มีนาคม 63 10.7395 330,000,000 3,544,047,701.38
29 กุมภาพันธ์ 63 10.7187 330,000,000 3,537,169,600.77
31 มกราคม 63 10.7714 330,000,000 3,554,571,311.86
31 ธันวาคม 62 10.7290 330,000,000 3,540,597,193.58
30 พฤศจิกายน 62 10.6818 330,000,000 3,524,996,723.62
31 ตุลาคม 62 10.6408 330,000,000 3,511,489,560.86
30 กันยายน 62 10.7302 330,000,000 3,540,971,284.31
31 สิงหาคม 62 10.6924 330,000,000 3,528,495,025.14