ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

เลขที่ 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-286-3484 และ 02-679-2155
: 02-286-3585 และ 02-679-2150
Email marketing@lhfund.co.th

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
: 02-626-7000
: 02-626-7850
Email cimbthai.carecenter@cimbthai.com

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-630-6345-9
: 02-630-6353-4
Email marketing@lhfund.co.th

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: 02-009-9000 , 02-009-9999
: 02-009-9991
Email SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญขี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 02-264-0777
: 02-264-0789-90

ติดต่อเรา

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว