ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
27 พ.ค. 67

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บนเว็บไซต์ขอ

23 เม.ย. 67

แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)

09 เม.ย. 67

แจ้งการเผยแพร่เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ (LHPF)

14 มี.ค. 67

แจ้งกำหนดการจัดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 256

28 ก.พ. 67

งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 67

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 67

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2567 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 ก.พ. 67

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 ก.พ. 67

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

13 ก.พ. 67

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

15 พ.ย. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 พ.ย. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

13 พ.ย. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

13 พ.ย. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

13 พ.ย. 66

งบการเงินไตรมาส 3/2566

10 ส.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

10 ส.ค. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

10 ส.ค. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

10 ส.ค. 66

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

10 ส.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

10 ส.ค. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

19 พ.ค. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15 พ.ค. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

15 พ.ค. 66

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ค. 66

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

12 พ.ค. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

10 พ.ค. 66

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขึ้นเว็บไซต์ของ

26 เม.ย. 66

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

05 เม.ย. 66

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทุน

16 มี.ค. 66

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )

27 ก.พ. 66

งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

27 ก.พ. 66

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

27 ก.พ. 66

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

24 ก.พ. 66

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2566 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ก.พ. 66

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

23 ธ.ค. 65

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566

01 ธ.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 พ.ย. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

11 พ.ย. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

26 ส.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ส.ค. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 ส.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

11 ส.ค. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

26 พ.ค. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

17 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

17 พ.ค. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)

17 พ.ค. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

11 พ.ค. 65

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขึ้นเว็บไซ

27 เม.ย. 65

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

05 เม.ย. 65

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

24 มี.ค. 65

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

28 ก.พ. 65

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 65

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2565 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 ก.พ. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 (แก้ไข)

28 ก.พ. 65

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ก.พ. 65

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

14 ม.ค. 65

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระและคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วย ปี 2565

23 ธ.ค. 64

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565

25 พ.ย. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

12 พ.ย. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

12 พ.ย. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

27 ส.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

26 ส.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 ส.ค. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

13 ส.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

13 ส.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

27 พ.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

24 พ.ค. 64

การเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและสรุปประเด็นคำถามและคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยจา

21 พ.ค. 64

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พ.ค. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

26 เม.ย. 64

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน ขึ้นเว

05 เม.ย. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 (แก้ไขวันเข้าถึงข้อมูลเอกสาร)

26 มี.ค. 64

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติ

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

25 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (แก้ไข)

25 ก.พ. 64

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

23 ก.พ. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

11 ก.พ. 64

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

02 ก.พ. 64

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดขอ

28 ธ.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564

24 พ.ย. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

13 พ.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13 พ.ย. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

13 พ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

19 ส.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไขครั้งที่2)

18 ส.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

14 ส.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

14 ส.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)

14 ส.ค. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

14 ส.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

05 ส.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

27 พ.ค. 63

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์

26 พ.ค. 63

การนำสรุปรายงานผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทุน

19 พ.ค. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

18 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

15 พ.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

15 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

15 พ.ค. 63

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 (แก้ไขเทมเพส)

30 เม.ย. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

24 เม.ย. 63

การนำหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วย ลงทุน ขึ้นเ

30 มี.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

30 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

27 มี.ค. 63

การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

02 มี.ค. 63

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

02 มี.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

28 ก.พ. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

13 ก.พ. 63

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

13 ก.พ. 63

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2563 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

31 ม.ค. 63

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์/กองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2563

30 ม.ค. 63

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

30 ม.ค. 63

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (แก้ไข)

30 ธ.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

30 ธ.ค. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

29 พ.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

15 พ.ย. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

14 พ.ย. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

14 พ.ย. 62

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ( เพิ่มเติม )

30 ต.ค. 62

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

29 ต.ค. 62

รายงาน NAV_LHPF 31 กรกฎาคม 2562

29 ต.ค. 62

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

30 ก.ย. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

30 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

15 ส.ค. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

14 ส.ค. 62

รายงาน NAV_LHPF 30 มิถุนายน 2562

14 ส.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

09 ส.ค. 62

รายงาน NAV_LHPF 31 พฤษภาคม 2562

31 ก.ค. 62

รายงาน NAV_LHPF 30 เมษายน 2562

22 ก.ค. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

28 มิ.ย. 62

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

30 พ.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

21 พ.ค. 62

การนำรายงาน AGM/2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

15 พ.ค. 62

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

15 พ.ค. 62

รายงาน NAV_LHPF 31 มีนาคม 2562

13 พ.ค. 62

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์

30 เม.ย. 62

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2562

26 เม.ย. 62

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

02 เม.ย. 62

รายงาน NAV_LHPF 31 มกราคม 2562

29 มี.ค. 62

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561_LHPF

14 มี.ค. 62

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

28 ก.พ. 62

รายงาน NAV_LHPF 31 ธันวาคม 2561

28 ก.พ. 62

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

28 ก.พ. 62

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

12 ก.พ. 62

สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระ

11 ก.พ. 62

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561_LHPF

30 ม.ค. 62

รายงาน NAV_LHPF 30 พฤศจิกายน 2561

02 ม.ค. 62

การเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหน่วยกองทุน ในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2562

28 ธ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

28 ธ.ค. 61

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

28 ธ.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 31 ตุลาคม 2561

30 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

14 พ.ย. 61

รายงาน NAV_LHPF 30 กันยายน 2561

14 พ.ย. 61

รายงาน NAV_LHPF 31 สิงหาคม 2561

14 พ.ย. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 ต.ค. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

30 ต.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 31 กรกฎาคม 2561

28 ก.ย. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

30 ส.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

16 ส.ค. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

14 ส.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 30 มิถุนายน 2561

14 ส.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

10 ส.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 31 พฤษภาคม 2561

03 ส.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 30 เมษายน 2561

26 ก.ค. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

29 มิ.ย. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

30 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

17 พ.ค. 61

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)

16 พ.ค. 61

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 เม.ย. 61

รายงาน NAV_LHPF 31 มีนาคม 2561

24 เม.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561

09 เม.ย. 61

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

28 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2561

21 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561

02 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHPF 31 มกราคม 2561

26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

26 ก.พ. 61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560_LHPF

14 ก.พ. 61

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

09 ก.พ. 61

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

29 ธ.ค. 60

รายงาน NAV_LHPF 30 พฤศจิกายน 2560

30 พ.ย. 60

รายงาน NAV_LHPF 31 ตุลาคม 2560

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

31 ต.ค. 60

กำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

15 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

09 ส.ค. 60

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

04 เม.ย. 60

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2560

19 ต.ค. 59

รายงาน NAV_LHPF 30 กันยายน 2559

21 ก.ย. 59

รายงาน NAV_LHPF 31 สิงหาคม 2559

02 ก.ย. 59

รายงาน NAV_LHPF 31 กรกฎาคม 2559

28 ก.ค. 59

รายงาน NAV_LHPF 30 มิถุนายน 2559

28 มิ.ย. 59

รายงาน NAV_LHPF 31 พฤษภาคม 2559

30 พ.ค. 59

รายงาน NAV_LHPF 30 เมษายน 2559

22 เม.ย. 59

รายงาน NAV_LHPF 31 มีนาคม 2559

17 มี.ค. 59

รายงาน NAV_LHPF 29 กุมภาพันธ์ 2559

25 พ.ค. 58

รายงาน NAV_LHPF 30 เมษายน 2558

22 เม.ย. 58

รายงาน NAV_LHPF 31 มีนาคม 2558

27 มี.ค. 58

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2558

27 ก.พ. 58

รายงาน NAV_LHPF 31 มกราคม 2558

03 ก.พ. 58

แจ้งรายละเอียดทรัพย์สิน LHPF SET 31 ธันวาคม 2557

29 ม.ค. 58

รายงาน NAV_LHPF 31 ธันวาคม 2557

26 ธ.ค. 57

รายงาน NAV_LHPF 30 พฤศจิกายน 2557

24 พ.ย. 57

รายงาน NAV_LHPF 31 ตุลาคม 2557

22 ต.ค. 57

รายงาน NAV_LHPF 30 กันยายน 2557

24 ก.ย. 57

รายงาน NAV_LHPF 31 สิงหาคม 2557

25 ส.ค. 57

รายงาน NAV_LHPF 31 กรกฎาคม 2557

23 ก.ค. 57

รายงาน NAV_LHPF 30 มิถุนายน 2557

23 พ.ค. 57

รายงาน NAV_LHPF 30 เมษายน 2557

24 เม.ย. 57

รายงาน NAV_LHPF 31 มีนาคม 2557

25 มี.ค. 57

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2557

25 ก.พ. 57

รายงาน NAV_LHPF 31 มกราคม 2557

31 ก.ค. 56

กำหนดจ่ายเงินปันผลและวันปิดสมุดพักการโอนหน่วยลงทุน LHPF

29 ก.ค. 56

รายงาน NAV_LHPF 30 มิถุนายน 2556

29 ก.ค. 56

รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)

28 มิ.ย. 56

รายงาน NAV_LHPF 31 พฤษภาคม 2556

30 พ.ค. 56

รายงาน NAV_LHPF 30 เมษายน 2556

30 เม.ย. 56

รายงาน NAV_LHPF 31 มีนาคม 2556

27 มี.ค. 56

รายงาน NAV_LHPF 28 กุมภาพันธ์ 2556

05 มี.ค. 56

รายงาน NAV 31 ม.ค 2556

21 ก.พ. 56

แจ้งจ่ายเงินปันผลและวันปิด 2556

15 ก.พ. 56

รายงาน NAV 31 ธันวาคม 2555_LHPF-แก้ไข2

13 ก.พ. 56

รายงาน NAV 31 ธันวาคม 2555_LHPF-แก้ไข

31 ม.ค. 56

รายงาน NAV 31 ธันวาคม 2555_LHPF

31 ม.ค. 56

รายงาน NAV 30 พฤศจิกายน 2012_LHPF

30 พ.ย. 55

รายงาน NAV 31 ตุลาคม 2555_LHPF

13 พ.ย. 55

สรุปผลการดำเนินงาน Q3 2012 LHPF

30 ก.ย. 55

รายงาน NAV 30 กันยายน 2555_LHPF

14 ส.ค. 55

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2555

14 ส.ค. 55

รายละเอียดทรัพย์สิน

31 ก.ค. 55

รายงาน NAV ณ 30 มิถุนายน 2555

17 ก.ค. 55

แต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน

29 มิ.ย. 55

รายงาน NAV ณ 31 พฤษภาคม 2555

08 มิ.ย. 55

รายงาน NAV ณ 30 เมษายน 2555 - แก้ไข

30 พ.ค. 55

รายงาน NAV ณ 30 เมษายน 2555

15 พ.ค. 55

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเผยแพร่งบการเงิน

15 พ.ค. 55

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2555

15 พ.ค. 55

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555

30 เม.ย. 55

รายงาน NAV ณ 31 มีนาคม 2555

04 เม.ย. 55

แจ้งการเผยแพร่งบการเงิน

02 เม.ย. 55

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน

แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)