คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมจะประกอบด้วย

กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ดังต่อไปนี้


1. กรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อเป็นตวแทนของบริษัทจัดการกองทุนรวม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. กรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนของผู้ถือหน่วย ลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน โดยบริษทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุน ที่จำหน่ายได้แล้วท้้งหมดของกองทุนรวม