ประวัติกองทุน

2555

12 กันยายน 2555

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 29 ส.ค. 55) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 55 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 55 ในอัตรา 0.193169 บาทต่อหน่วย

29 สิงหาคม 2555

ปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 55 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 55)

2 เมษายน 2555

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22 มีนาคม 2555

เข้าลงทุนในทรัพย์สิน

20 มีนาคม 2555

จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8 มีนาคม 2555
ถึง 16 มีนาคม 2555

ระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

6 มีนาคม 2555

ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งกองทุน