หนังสือเชิญประชุม
27 พ.ค. 67

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2567 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์

09 เม.ย. 66

ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2566 /Two-way communication

05 เม.ย. 66

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

05 เม.ย. 65

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

09 เม.ย. 64

หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน

23 เม.ย. 63

หนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2562 แทนการจัดประชุมประจำปีของผู้ถือหน่วยลงทุน

02 เม.ย. 62

เชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 ของผู้ถือหน่วย

09 เม.ย. 61

เชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วย