กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 27 พฤษภาคม 67


ราคาเปิดตลาด

5.85

ราคาปิดตลาด

5.85

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.85%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.85 - 5.85

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

11,100

มูลค่าการซื้อขาย

64,935


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 มีนาคม 67


มูลค่าหน่วยลงทุน

11.3711
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0037
(0.0003%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,752,466,864.69
 


NEWS


27 พ.ค. 67

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) บนเว็บไซต์ขอ

23 เม.ย. 67

แจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF)

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร