กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์


เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป ซื้อและ /หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพและ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆเพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

ราคาหลักทรัพย์

@ 26 ตุลาคม 64


ราคาเปิดตลาด

5.80

ราคาปิดตลาด

5.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.80 - 5.85

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

27,703

มูลค่าการซื้อขาย

160,703


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 30 มิถุนายน 64


มูลค่าหน่วยลงทุน

10.5518
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.0042
(0.0004%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

3,482,115,719.10
 


NEWS


27 ส.ค. 64

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 3/2564 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (แก้ไข)

21 พ.ค. 64

แจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร