รายงานการประชุม
21 พ.ค. 64

รายงานการผลการดำเนินงานแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

26 พ.ค. 63

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563

10 เม.ย. 62

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

08 พ.ค. 61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2561