ข้อมูลกองทุน
ผู้จัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 11 อาคารคิว.เฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-286-3484 , 02-679-2155
โทรสาร : 02-286-3585 , 02-679-2150

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ชั้น 15 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-626-7000
โทรสาร : 02-626-7850

ผู้บริหารอสังหาริมทรัย์
บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชั้น 7 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : 02-630-6345-9
โทรสาร : 02-630-6353-4

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991
SET Contact Center : 02-009-9999
เว็บไซต์ : http://www.set.or.th/tsd
อีเมลล์ : SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญขี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0789-90