โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุนสัดส่วนผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ (หุ้น)